Fun House Module Bouncer

30' x 10' x 10'
4 hours: $150.00
8 hours: $185.00